Algemene voorwaarden

Uw gebruik van de site “www.goed-gevonden.be” houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de “Goed Gevonden” makelaars-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.


Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de “Goed Gevonden” makelaars-site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.


Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om de "Goed Gevonden” makelaars-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.


Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de “Goed Gevonden” makelaars-site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.


Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Goed Gevonden behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Goed Gevonden bvba.
De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Goed Gevonden, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.
Goed Gevonden bvba draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.
Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Goed Gevonden bvba worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Goed Gevonden in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.


Bod plaatsen via de website

De aanbieder doet hierbij een aanbod tot aankoop van de online beschreven eigendom voor de prijs die door hem in het elektronisch formulier werd ingegeven.

Dit bod is geldig vanaf de verzending naar de vastgoedmakelaar en loopt tot middernacht van de door de aanbieder op het elektronisch formulier ingevulde datum, waarna definitief vervalt.

Het aanbod kan door de verkoper enkel geldig worden aanvaard binnen voormelde periode door aanvaarding van het bod - met alle in het elektronisch formulier vermelde voorwaarden - per kerende e-mail naar de vastgoedmakelaar, dewelke de aanvaarding binnen de 24 uur per e-mail doorstuurt naar de aanbieder.

Bij aanvaarding van het aanbod verbinden partijen er zich toe een verkoopovereenkomst of een wederzijdse aankoop- verkoopbelofte te ondertekenen binnen de 7 werkdagen waarin de geboden prijs met de vermelde voorwaarden zijn in opgenomen.

Bij aanvaarding van het aanbod verbindt de aanbieder er zich toe om in voormelde verkoopovereenkomst of wederzijdse aankoop- verkoopbelofte een voorschot te laten opnemen dat te betalen is aan de notaris van de verkoper binnen de 7 werkdagen na datum vermeld in de door beide partijen ondertekende overeenkomst of belofte. Het bedrag van het voorschot is door de partijen te bepalen en heeft een minimum van 5 % van de verkoopprijs.

Bij verzending van het aanbod naar de vastgoedmakelaar verklaart de aanbieder op ondubbelzinnige wijze voldoende geïnformeerd te zijn op feitelijk, administratief en juridisch vlak door de vastgoedmakelaar over de eigendom(men) waar bij op biedt en vrijwaart zodoende deze laatste van iedere verantwoordelijkheid aangaande zijn informatieplicht.

Partijen worden gewezen op de wetgeving ter bestrijding van de witwas d.d. 11 januari 1993, hetwelk in artikel 20 het volgende verplicht stelt: de prijs van de verkoop van een onroerend goed mag enkel vereffend worden door middel van overschrijving of cheque.


Informatie verplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018)

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten wissen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).


Gratis schatting